@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

غذای کمکی - Auxiliary food

شیر مادر تا ۶ ماهگی می تواند تمامی نیاز یک نوزاد را به مواد مغذی تامین کند. و در این دوره نیاز به افزودن هیچ نوع غذای کمکی وجود ندارد. تغذیه شیرخوار بعد از ۶ ماهگی تنها با شیر مادر بطور کامل تامین نمی شود و نیاز به دریافت غذای کمکی بصورت نیمه جامد وجود دارد. در شرایطی که رشد شیرخوار براساس نمودار رشد مطلوب باشد. شروع غذای کمکی از هفته اول ماه هفتم آغاز می شود در غیر این صورت ممکن است مصرف غذای کمکی کمی زودتر توصیه شود.