@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

ادراری و تناسلی - 15/5000 Urinary and genital tract

این دو دستگاه به دلیل اینکه منشاء رویان شناسی یکسانی دارند با هم نامیده می شود.