اختلال خواب - sleep disorder

زیاد یا کم خوابیدن از خواب پریدن و یا عدم ورود به مرحله خواب عمیق بعنوان اختلال خواب شمرده می شود. که این اختللال می تواند مرتبط با عوامل روحی روانی و یا عوامل جسمانی باشد.