مقایسه

مجوز ها

 

مجوز اینماد 

 

مجوز مسئولیت فنی داروخانه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو 

 

 

 

مجوز1

 

مجوز فروش اینترنتی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 

 

 

 

 

 

 

مجوز مسئولیت فنی داروخانه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو