@shider_store مارا در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت دانش بنيان دارويی زولنگ رسپنا در راستای تحقق ماموريت خود که عبارت است از کاربردی تجاری سازی نمود ایده های پژوهشی  در زمينه مطالعات علمی، توليد مواد اوليه و فرآورده های دارويی با تکنولوژی بالا با استفاده از ظرفيتهای علمی دانشگاهی و همچنين کارخانجات توليدی داخل کشور تشکيل شده است