بیوکودکس

یک شرکت داروسازی تخصص با دسترسی جهانی و یک میراث غنی است
Biocodex یک شرکت داروسازی چندملیتی مستقل است که بر اساس استانداردهای علمی و تولیدی ساخته شده است، با شصت سال موفقیت اثبات شده